Stipendium

Stiftelsen delar årligen ut totalt 2–3– miljoner SEK, fördelade på stipendier i nivån 50.000 – 170.000 SEK. Stipendierna delas ut i SEK.

Stipendierna avser personliga omkostnader i samband med studierna, inte institu­tionella kostnader som förutsätts täckas av mottagande institution eller andra medel.

Stipendierna är enligt lag skattefria i Sverige, men mottagare av stipendiet upp­manas att kontrollera situationen i det land där studier och bosättning sker.

Ämnesområden

Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt vetenskapligt utbyte.

Stiftelsen delar inte ut stipendier inom andra områden som exempelvis ekonomi, juridik, marknadsföring, reklam och design, arkitektur, historia, teater, dans, psykologi, astronomi, zoologi, arkeologi eller geologi.

Studier och/eller forskning ska ske i någon av följande länder: Italien, Japan, Kanada, Schwiez, Storbritannien (UK), Sverige, Tyskland eller USA. Landet för studier och forskning får emellertid inte vara detsamma som sökandens medborgarskap.

De kvalificerade ansökningarna delas in i tre områden: medicin, teknik och natur­vetenskap. Ansökningarna översändes därefter för genomgång och bedömning av respektive professor inom angivna områden, varefter hela styrelsen beslutar om utdelning av stipendier.

Stipendiater

Mottagarna av stipendier är huvudsakligen doktorander eller yngre doktorer (doc. eller post.doc. – studier), i vissa fall även för masterutbildning. Mottagarna är vanligen inte äldre än 33 år. Dock kan omhändertagande av barn eller andra om­ständigheter undantagsvis medföra att något äldre kandidater kommer ifråga. Stipendiaterna måste ha italienskt eller svenskt medborgarskap.

Stipendier kan inte påräknas för akademisk grundutbildning. Stipendierna är individuella och delas inte ut till grupper eller föreningar.

Eventuell tidsförskjutning av studierna i förhållande till ansökt period bedöms från fall till fall, men kan beviljas med högst ett år. Därefter måste ny ansökan inlämnas.

Stiftelsen Blanceflor ger i aktuella fall företräde till de sökanden som inte redan tidigare har studerat utomlands under flera år. Stipendieansökan bör inte gälla kortare besök, deltagande i seminarier, etc. Stipendiet delas ut till samma person i högst två perioder, studieår eller motsvarande.

Rapport

Inom sex månader efter studiernas/forskningens avslutande skall stiftelsen erhålla en skriftlig rapport samt redogörelse för studieresultat, gärna tillsammans med t.ex. avhandling eller uppsats, vare sig denna är publicerad eller ej. Denna rapport skall göras via webbsajtens formulär för ändamålet och med begärda dokument bifogade.

The Foundation Blanceflor
Boncompagni Ludovisi, née Bildt

© Copyright Blanceflor