Stiftelse och stipendier

Syfte

Stiftelsen BLANCEFLOR Boncompagni Ludovisi, född Bildt, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning genom att till sökande med italienskt eller svenskt medborgarskap dela ut individuella stipendier för studier utomlands.

Studier och forskning ska ske utom hemlandet i något eller några av följande länder: Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller USA.

Styrelsen

Styrelsen i Stiftelsen BLANCEFLOR består av fem ledamöter, professorerna Arne Ljungqvist, Leif Wastenson och Anders Flodström, släktrepresentanten Lars Bildt, och advokaten Dag Wersén, som handhar stiftelsens förvaltning. Stiftelsens administratör är Gun Bylund.

Stipendier

Stiftelsen delar årligen ut totalt 3-4 miljoner SEK, fördelade på stipendier i nivån 50.000 – 170.000 SEK. Stipendierna delas ut i SEK.

Stipendierna avser personliga omkostnader i samband med studierna, inte institutionella kostnader som förutsätts täckas av mottagande institution eller andra medel.

Stipendierna är enligt lag skattefria i Sverige, men mottagare av stipendiet uppmanas att kontrollera situationen i det land där studier och bosättning sker.

Ämnesområden

Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt utbyte.

Stiftelsen delar inte ut stipendier inom andra områden som exempelvis ekonomi, juridik, marknadsföring, reklam och design, arkitektur, historia, teater, dans, psykologi, astronomi, zoologi, arkeologi eller geologi.

De kvalificerade ansökningarna delas in i tre områden: medicin, teknik och naturvetenskap. Ansökningarna översändes därefter för genomgång och bedömning av respektive professor inom angivna områden, varefter hela styrelsen beslutar om utdelning av stipendier

Stipendiater

Mottagarna av stipendier är huvudsakligen doktorander eller yngre doktorer (doc eller post-doc studier), i vissa fall även för masterutbildning. Mottagarna är vanligen inte äldre än 33 år, dock kan omhändertagande av barn eller andra omständigheter undantagsvis medföra att något äldre kandidater kommer ifråga.

Stipendier kan inte påräknas för akademisk grundutbildning. Stipendierna är individuella och delas inte ut till grupper eller föreningar.

Eventuell tidsförskjutning av studierna i förhållande till ansökt period bedöms från fall till fall, men kan beviljas med högst ett år. Därefter måste ny ansökan inlämnas.

En sökande kan få stipendium från stiftelsen under förutsättning att denne inte redan tidigare studerat utomlands under flera år. Stipendieansökan bör inte gälla kortare besök, deltagande i seminarier, etc. Stipendiet delas ut till samma person i högst två perioder, studieår eller motsvarande.

Ansökan och avrapportering

Ansökningstiden är senast den 1 februari – eller därpå följande måndag om den 1 februari infaller en helg – varje år inför närmast kommande studieår (studieåret räknas från 1 juli innevarande – 30 juni påföljande år). För ansökningstiden används CET, Central European Time, vilket är samma som UTC/GMT+1 för angivet senaste ansökningsdatum.

Stipendiet utdelas inte retroaktivt, utan beviljandet sker för en kommande period.

Ansökan görs via webbsajtens formulär med den uppladdade dokumentation som där anges.

Inom sex månader efter studiernas avslutande skall stiftelsen erhålla en skriftlig rapport samt redogörelse för studieresultat, gärna tillsammans med t.ex. avhandling eller uppsats, vare sig denna är publicerad eller ej. Denna rapport ska göras via webbsajtens formulär för ändamålet och med begärda dokument bifogade.

Beslut

Stiftelsens styrelse sammanträder minst en gång per år och beslutar då om stipendiefördelningen för året. Meddelande om vilka som har tilldelats stipendium sker före april månads utgång och namnen publiceras efter stipendiaternas bekräftelse på stiftelsens webbsajt. Avslag meddelas de sökande vid samma tidpunkt till angiven e-postadress.

Styrelsen lämnar ingen förklaring vare sig till avslag eller tilldelning av stipendier.

Kort sammanfattning

  • Italienskt eller svenskt medborgarskap;
  • Ämnesområden: medicin, teknik och naturvetenskap;
  • Stuider/forskning utom hemlandet i: Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller USA;
  • Post-doc, doktorand eller masternivå;
  • Stipendiet är till för personliga omkostnader, ej institutionella kostnader;
  • Ej äldre än 33 år.

 

Läs även vidare på vår FAQ-page samt i själva ansökningsformuläret, Application.